KARTKA Z KALENDARZA – 4 MARCA

4 marca 1386 roku Władysław II Jagiełło został koronowany na króla Polski. Koronacja na króla Polski i małżeństwo z Jadwigą Andegaweńską było poprzedzone wieloma układami między Wielkim Księciem Litewskim a polską szlachtą.

14 sierpnia 1385 roku zawarto jedno z najważniejszych dla przyszłości Polski porozumień. Na jego mocy Jagiełło zobowiązał się że zarówno on, jak i jego bracia, a także szlachta i naród litewski przyjmą wiarę katolicką, zapłaci 200 tysięcy florenów księciu austriackiemu Wilhelmowi za niedotrzymanie mariażu z Jadwigą Andegaweńską, a także przyrzekł zjednoczenie ziem, które Królestwo Polskie utraciło lub zostały od niego odłączone.

Z kolei 11 stycznia 1386 roku w Wołkowysku /obecnie Białoruś/ podpisano umowę między Jagiełłą a panami polskimi w sprawie zgody wielkiego księcia litewskiego na objęcie tronu polskiego i poślubienia Jadwigi Andegaweńskiej.

Dokument w Wołkowysku z 11 stycznia 1386 roku był konsekwencją unii w Krewie, uściślał bowiem kwestię objęcia korony polskiej i małżeństwa z Jadwigą. Już 2 lutego w Lublinie dokonano elekcji Jagiełły na króla Polski, 15 lutego Jagiełło przyjął chrzest – nadano mu wówczas imię Władysław – a 18 lutego odbył się ślub Jadwigi z Władysławem Jagiełłą.

Kulminacją wszystkich działań związanych z unią w Krewie, umową w Wołkowysku była koronacja Władysław Jagiełły na króla Polski w katedrze na Wawelu 4 marca 1386 roku, co oznaczało formalną unię personalną Polski z Litwą.

Akt koronacji Władysława Jagiełły na króla Polski był również początkiem dynastii Jagiellonów, która panowała w Polsce do śmierci Zygmunta II Augusta w 1572 roku.

Zdjęcia:

Król Polski Władysław II Jagiełło, źródło: autor: Jan Matejko, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Władysław Jagiełło pod Grunwaldem, Stachowicz, Michał (1768-1825), sygnatura: G.33932, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Mapa Polski w XV wieku, autor: Smoleński, Władysław (1851-1926), sygnatura: ZZK 1 692, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top