Prace w pałacu Tiele-Wincklerów potrwają do września 2020 roku

Konieczność sporządzenia projektu zamiennego oraz uzyskania zmian pozwoleń konserwatorskiego i budowlanego, jest powodem przesunięcia terminu zakończenia prac przy odbudowie oficyny pałacu Tiele-Wincklerów w Bytomiu-Miechowicach. Zgodnie z podpisanym 28 kwietnia aneksem, roboty powinny zakończyć się do końca września br.

Warto podkreślić, że wprowadzenie projektu zamiennego było spowodowane odkryciem w 2019 roku części kaplicy pałacowej oraz krypty, co z pewnością należało do jednej z sensacji archeologicznych w ostatnich latach w Bytomiu. Zgodnie z projektem zamiennym krypta zostanie zabezpieczona przed dalszą degradacją i oddzielona od reszty budynku drzwiami, a także oświetlona w części wejściowej. Z kolei pozostałości kaplicy tj. oryginalne mury ceglane, zostaną pozostawione jako trwała ruina, zabezpieczone, wyrównane i otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Pomimo trudności spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, a także uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, prace budowlane w oficynie zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów w Bytomiu – Miechowicach cały czas trwają. Jedną z najważniejszych inwestycji w mieście interesują się mieszkańcy miasta, którzy mogą podziwiać efekty prac budowlanych na zewnątrz obiektu. Warto jednak dodać, że sporo dzieje się również we wnętrzu oficyny, gdzie w głównej mierze wykonawca – firma „DeS” z Krakowa skupiła się na pracach budowlano-konserwatorskich.

W oficynie wykonano już stolarkę okienną stylizowaną na podstawie zachowanych fragmentów historycznych, oddano do użytku pomieszczenie węzła ciepłowniczego, osuszono metodą iniekcji historyczne mury oficyny, a także wykonano posadzki oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku. Warto dodać, że bardzo ważne będą również prace wykończeniowe związane z obróbką ślusarską oraz stolarką wewnętrzną, co umożliwi w następnym etapie wykonanie oświetlenia oraz wyposażenie obiektu w elektronikę.

W trakcie realizowanych w oficynie prac wykonawca zinwentaryzował, a następnie odtworzył schody pomiędzy piwnicą a parterem, jak również podczas robót związanych z odgruzowywaniem udało się odkopać pozostałości starego pałacu w tym fragmenty historycznych posadzek. Ponadto zagospodarowane zostaną również odsłonięte ruiny pałacu, a wkrótce rozpoczną się prace związane z nasadzeniem roślinności. Poza pałacem wykonawca będzie miał jeszcze do wykonania m.in.: chodniki i place oraz posadowienie obiektów małej architektury – w tym tablic informacyjnych dotyczących historii pałacu Tiele-Wincklerów.

Warto podkreślić, że prace związane z rewitalizacją oficyny pałacu w Miechowicach odbywają się pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz archeologa.

Projekt „Rewaloryzacji zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym” dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.3. Dziedzictwo kulturowe dla poddziałania: 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – OSI.