Kalendarium Wydarzeń Historycznych - LIPIEC

1 lipca – w 1569 roku w Lublinie zaprzysiężono unię polsko – litewską, na mocy której powstał Rzeczpospolita Obojga Narodów. Państwo to przetrwało pod taką nazwą do III rozbioru Polski w 1795 roku.

2 lipca – w 936 roku zmarł Henryk I Ptasznik – książę Saksonii i król Niemiec z saskiej dynastii Ludolfingów.

3 lipca – w 1866 roku w bitwie pod Sadową wojska pruskie pokonały Austriaków, którego efektem było podpisanie pokoju w Pradze, na mocy którego Austria musiała zrzec się na rzec Prus - Holsztynu oraz Wenecji na rzecz Włoch. Prusom podporządkowano również Hanower, Hesję Elektorską, Księstwo Nassau oraz Wolne Miasto Frankfurt, jak również Austriacy zrzekli się praw do Szlezwiku.

4 lipca – w 1776 roku w Filadelfii Kongres Kontynentalny Stanów Zjednoczonych ogłosił Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, akt prawny autorstwa między innymi Thomasa Jeffersona, na mocy którego trzynaście kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej uzasadniała prawo do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III.

5 lipca – w 1607 roku pod Guzowem wojska królewskie dowodzone przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego i hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza pokonały w trakcie Rokoszu Zebrzydowskiego zbuntowaną armię.

6 lipca – w 1809 roku pod Wagram wojska Napoleona Bonaparte rozbiły oddziały arcyksięcia austriackiego Karola Ludiwka. W efekcie jeszcze w październiku 1809 roku podpisany został pomyślny dla Napoleona traktat w Schönbrunn, kończący wojnę Francji z V koalicją.

7 lipca - w 1572 w Knyszynie zmarł bezpotomnie król Polski i wielki książę litewski Zygmunt II August. Był to ostatni męski przedstawiciel dynastii Jagiellonów na tronie polskim.

8 lipca – w 1343 roku Kazimierz III Wielki zawarty w Kaliszu pokój z Zakonem Krzyżackim, na mocy którego w zamian za zrzeczenie się praw do ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego, król Polski odzyskał od Zakonu Krzyżackiego Kujawy i ziemię dobrzyńską.

9 lipca – w 1807 roku Napoleon Bonaarte zawarł w Tylży pokój z Królestwem Prus reprezentowanym przez Fryderyka Wilhelm III, na mocy którego Prusy zrezygnowały z terenów w zachodnich Niemczech. Utworzono tam Królestwo Westfalii, jak również Królestwo Prus zrzekało się ziem drugiego i części ziem pierwszego i trzeciego rozbioru Polski, z których utworzono Księstwo Warszawskie.

10 lipca – w 1649 roku rozpoczęła się obrona Zbaraża, prowadzona przez Jeremiego Wiśniowieckiego. Twierdzę oblegały wojska kozackie Bohdana Chmielnickiego i Tatarzy pod wodzą chana krymskiego Islama III Gireja. Oblężenie zakończyło się podpisaniem 22 sierpnia 1649 roku ugody na mocy której między innymi: Bohdan Chmielnicki pozostał Hetmanem Wojsk Zaporoskich, zwiększono rejestr Kozaków z 6 do 40 tysięcy, Chmielnicki miał otrzymać władzę hetmańską w województwach kijowskim, czernihowskim i bracławskim. metropolita kijowski miał zasiadać w Senacie,  oraz Polska miała wypłacić zaległe upominki chanowi Tatarów, jak również zezwalano Tatarom na zgrabienie jasyru, w drodze powrotnej na Krym.

11 lipca – w 1657 roku urodził się w Królewcu Fryderyk I Hohenzollern, od 1688 roku elektor Brandenburgii, zaś od 1701 roku pierwszy pruski król, jako Król w Prusach.

12 lipca – w 1704 roku Stanisław Leszczyński został wybrany na króla Polski przez sejm elekcyjny zwołany w szwedzkim obozie pod Warszawą.

13 lipca – w 1666 roku w bitwie pod Mątwami niedaleko Inowrocławia wojska królewskie pod wodzą Jana Kazimierza Wazy zostały pokonane przez byłego hetmana polnego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego.

14 lipca – w 1789 roku została przez ludność Paryża zdobyta i zburzona Bastylia – początek rewolucji francuskiej, w efekcie której obalono i zgilotynowano Ludwika XVI /obalając dynastię Burbonów/ oraz wprowadzając we Francji republikę.

15 lipca – w 1410 roku wojska polsko-litewskie pod wodzą Władysława Jagiełły rozgromiły pod Grunwaldem armię Zakonu Krzyżackiego pod wodzą Ulricha von Jungingena. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew w średniowieczu, a także zahamowała ekspansję Zakonu Krzyżackiego.

16 lipca – w 1922 roku w Katowicach podczas uroczystości jednoczenia Górnego Śląska z Polską podpisano Akt Objęcia Górnego Śląska przez Polskę.

17 lipca – w nocy z 16 na 17 lipca Mikołaj II Romanow, ostatni cesarz rosyjski, król Polski, wielki książę Finlandii, panujący w latach 1894 – 1917, został zamordowany w Jekaterynburgu.

18 lipca – w 1792 roku podczas wojny polsko – rosyjskiej, pod Dubienką korpus generała Tadeusza Kościuszki pokonał wojska rosyjskie dowodzone przez generała Michaiła Kachowskiego.

19 lipca – w 1702 roku pod Kliszowem wojska saskie i polskie króla polskiego Augusta II Mocnego i hetmana wielkiego koronnego Augustyna Lubomirskiego zostały pokonane Szwedów dowodzonych przez króla Karola XII

20 lipca – w 1657 roku w trakcie potopu szwedzkiego, wojska polskie pod wodzą hetmanów koronnych - wielkiego Stanisława Rewery Potockiego i polnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego oraz w połączeniu z armią polsko-litewsko-tatarską Stefana Czarnieckiego rozbiły armię księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego, zmuszając go do kapitulacji. Tym samym upadł zamysł księcia siedmiogrodzkiego, który zgodnie z traktatem z Radnot z 1656 roku miał zostać królem Polski - więcej w artykule Traktat w Radnot. Pierwsza próba rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów

21 lipca – w 1969 roku Neil Armstrong, dowódca wyprawy Apollo 11, stanął jako pierwszy człowiek na powierzchni Księżyca.

22 lipca – w Moskwie został ogłoszony Manifest Polskiego Komitety Wyzwolenia Narodowego, który działał do 31 grudnia 1944 roku jako samozwańczy organ państwowy na terenach wyzwalanych przez Armię Czerwoną. Zgodnie z komunistyczną propagandą, Manifest miał zostać ogłoszony w Lublinie, ale w rzeczywistości PKWN powstał w Moskwie z inicjatywy komunistów polskich i zawierał przede wszystkim wezwanie Polaków do broni, do walki z okupantem niemieckim. Zawierał również sformułowania, które miały stwarzać wrażenie, że rodzi się nowe państwo ludowo-demokratyczne, niepodległe, gwarantujące swobody obywatelskie.

23 lipca – w 1645 roku zmarł car Rosji Michał I Romanow, założyciel dynastii Romanowów w Rosji.

24 – 25 lipca – kapitulacja wojsk polskich pod Ujściem. Akt kapitulacji Wielkopolski oznaczał uznanie przez Polaków zwierzchnictwa szwedzkiego i władzy Karola X Gustawa. Podpisany dokument przekazywał Karolowi Gustawowi pełną władzę nad województwami poznańskim i kaliskim, całość dóbr państwowych i kościelnych oraz miasta. Szwedzi uzyskali prawo do zaciągania piechoty. Szlachta otrzymała gwarancję swych swobód, a na urzędy powoływać miano tylko Polaków.

26 lipca – w 1678 roku urodził się Józef I Habsburg, król Niemiec, Cesarz Rzymski, król Czech i Węgier.

27 lipca – w 1942 roku zakończyła się I bitwa pod El Alamein, w wyniku której wojska brytyjskie – 8. Armia gen. Claude'a Auchinlecka zatrzymały włosko-niemieckie wojska dowodzone przez Erwina Rommla - więcej w artykule El Alamein – klęska Lisa Pustyni

28 lipca – w 1402 roku pod Ankarą /dzisiejsza stolica Turcji/ wojska Timura /Tamerlana/ rozgromiły armię Turków Osmańskich. W bitwie starli się Tirmur i sułtan Bajazd Błyskawica, który wraz z synem dostał się do niewoli. Anatolia została  splądrowana przez wojska tatarskie, zaś sułtanat rozpadł się na kilka państewek rządzonych przez rywalizujących ze sobą władców z dynastii osmańskiej.

28 lipca - w 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały Serbii wojnę - więcej w artykule Dzień, który zapoczątkował wojnę światową

29 lipca – w 1808 roku zmarł Selim III, panujący sułtan w Turcji z dynastii Osmanów w latach 1789 – 1807.

30 lipca – 1914 roku car Mikołaj II Romanow ogłosił powszechną mobilizację, która sprowokowała 1 sierpnia Niemcy do wypowiedzenia wojny Rosji - więcej w artykule Dzień, który zapoczątkował wojnę światową

31 lipca – w 1527 roku urodził się Maksymilian II Habsburg, cesarz, król Czech, Węgier i Chorwacji w latach 1564-1576 z dynastii Habsburgów. Był synem cesarza, króla Czech i Węgier Ferdynanda I Habsburga oraz Anny Jagiellonki, córki króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka.