KARTKA Z KALENDARZA – 21 WRZEŚNIA

21 września 1920 roku rozpoczęły się rozmowy pokojowe między stroną polską a delegacją sowiecką, które zakończyły się 18 marca 1921 roku podpisaniem traktatu pokojowego, kończącego wojnę polsko – radziecką.

Mapa Europy (polityczna) z nowemi granicami, mapy i atlasy z 1921 roku, autor – wydawca Kaiserlich-Königliches Militär-Geographisches Institut (Wiedeń), Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Adres wydawniczy: Lwów : nakł. Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego, 1921.Sygnatura: ZZK 9 181, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna

W drugiej połowie września 1920 roku polskie wojska odniosły bardzo ważne zwycięstwo podczas operacji niemeńskiej, rozstrzygając losy wojny. Dla polskich dyplomatów, którzy prowadzili wówczas rozmowy z delegacją sowiecką w Rydze zwycięstwa wojsk polskich miały ogromny wpływ na los rokowań. Polscy dyplomaci nie tylko mieli korzystniejsze karty w swych rękach, ale nasza delegacja mogła je teraz prowadzić z pozycji zwycięzcy i narzucić stronie rosyjskiej swoje żądania. Efektem rokowań było podpisanie najpierw 12 października zawieszenia broni, które ogłoszono 18 października, zaś 18 marca 1921 roku traktatu pokojowego, kończącego wojnę polsko – radziecką.

Podpisanie traktatu ryskiego 18 marca 1921 roku, źródło: Adam Szelągowski, Wiek XX, Warszawa 1938, autor nieznany, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Na czele polskiej delegacji, wyłonionej przez sejm oraz Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, stanął Jan Dąbski. Stronie sowieckiej przewodniczył zaś dyplomata Adolf Joffe. Podczas rokowań najważniejszą kwestią było ustalenie granic między Polską a Związkiem Radzieckim. Ostatecznie wschodnia granica zbliżona była do linii II rozbioru z 1793 roku, a po polskiej stronie znalazły się takie miasta na wschodzie jak: Lwów, Brześć, Grodno, Pińsk, Kowel, Głębokie, Stanisławów czy Tarnopol.

Granica polsko-radziecka ustalona w 1921 roku przetrwała do września 1939 roku, kiedy Związek Radziecki wypełniając układ Ribbentrop-Mołotow złamał pakt o nieagresji z Polską i Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie ziemie polskie, które pod koniec września zostały włączone do ZSRR.

Scroll to Top