KARTKA Z KALENDARZA – 17 MARCA

17 marca 1921 roku uchwalono w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej konstytucję marcową, zgodnie z którą Polską była republiką z przewagą władzy ustawodawczej nad wykonawczą.

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej składała się z 126 artykułów, podzielonych na 7 rozdziałów. Organami władzy ustawodawczej był Sejm i Senat. Z kolei prezydent stał na czele władzy wykonawczej i wybierany był na siedmioletnią kadencję przez połączony Sejm i Senat, czyli Zgromadzenie Narodowe. Prezydent reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, w czasie pokoju był najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prezydent nie posiadał jednak inicjatywy ustawodawczej, ani prawa weta wobec uchwalanych ustaw.

Zdjęcie: Konstytucja marcowa 1921 roku, źródło: Ilustracja umieszczona w Systemie Informacyjnym Sejmu, fot. Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej za https://www.sejm.gov.pl/

Obok prezydenta władzę wykonawczą sprawował rząd, który określał najważniejsze zadania polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Warto dodać, że wśród zapisów konstytucja marcowa gwarantowała obywatelom ochronę życia, wolności i mienia, bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii. Zapewniała wolność słowa, prasy oraz swobodę zawiązywania związków i stowarzyszeń. Mówiła również o wolności sumienia i wyznania.

Konstytucja marcowa z 17 marca 1921 roku została została uzupełniona o tzw. nowelę sierpniową w 1926 roku, która wzmocniła władzę wykonawczą wobec parlamentu, zaś konstytucja kwietniowa w 1935 roku zastąpiło konstytucję marcową.

Scroll to Top