Kolejne dziedzictwo Zillmanów - KWK „Giesche” w Katowicach – Nikiszowcu

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”, która do 1945 roku nosiła nazwę „Giesche” była jedną z najdłużej fedrujących kopalń na Górnym Śląsku. Jej początki sięgają bowiem 1826 roku, kiedy władze górnicze nadały pole górnicze „Morgenroth” i zezwoliły na wydobycie węgla kamiennego. Kopalnia przetrwała aż do 2018 roku, kiedy została przekazana do likwidacji Spółce Restrukturyzacji Kopalń, co oznacza, że fedrowała przez 192 lata.

 

Wieża zegarowa budynku cechowni dawnej KWK Wieczorek, fot. Tomasz Sanecki

Pierwsze wzmianki o wydobyciu węgla w rejonie nieczynnej już KWK „Wieczorek” pochodzą jednak już z 1788 roku. Wówczas Feliks Mieroszewski założył na tym obszarze pierwszą kopalnię „Bergthal”, w której węgiel kamienny wydobywano do 1823 roku. W 1826 roku po nadaniu pola „Morgenroth” /pol. „Jutrzenka”/ i powstaniu kopalni o tej samej nazwie, w której większościowe udziały należały m.in. do Aleksandra Mieroszewskiego i Daniela Henryka Dalibora, już w latach trzydziestych XIX wieku spółka  Georg von Giesche Erben z Wrocławia rozpoczęła powolny proces przejmowania udziałów w kopalni i scalania pól górniczych. Ostateczni nastąpiło to dopiero w 1883 roku, gdy po scaleniu wszystkich pól górniczych powstała kopalnia „Giesche”, w której już w 1889 roku osiągnięto wydobycie na poziomie ponad 1 mln ton rocznie.

Kopalnia Giesche i Rezerwa w Katowicach Janowie-Nikiszowcu, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa, autor: Pierzchalski, Stefan (1876-1930) - fotograf, miejsce i data wydania - Katowice po 1922 roku, źródło - sygnatura: G 454/48 III, domena publiczna

Kolejne lata w należącej do spółki „Spadkobiercy Jerzego von Giesche” kopalni wiązały się z jej rozbudową. Od 1890 roku rozpoczęto głębienie szybu Wilson do poziomu 450 metrów, następnie Kaiser Wilhelm, Arwerd, zaś w latach 1903 i 1904 szybów „Carmer” - „Pułaski” i „Nickisch” - „Poniatowski”, a w 1908 roku zakończono budowę elektrowni „Jerzy”.

Warto dodać, że na zlecenie spółki Georg von Giesches Erben w latach 1903 – 1911 jedni z najbardziej znanych architektów przemysłowych na Śląsku – kuzyni Emil i Georg Zillmanowie rozpoczęli budowę maszynowi i cechowni z charakterystyczną ośmioboczną wieżą szybu „Carmer”, zaś w latach 1908  – 1919 oraz 1920 – 1924  wznieśli robotnicze osiedle Nikoszowiec dla górników kopalni „Giesche”, które dzisiaj jest ich jednym z najbardziej znanych dzieł architektonicznych uznanych w 2011 roku za Pomnik Historii. Z kolei w 1914 roku  spółka Georg von Giesches Erben otrzymała zgodę na uruchomienie kolejki wąskotorowej, która służyła zarówno pracowników kopalni, jak i mieszkańcom osiedli, w tym Giszowca i Szopienic jako transport do kopalni.

Sytuacja kopalni zmieniła się po I wojnie światowej i zmianach granic na Górnym Śląsku w 1922 roku. Kopalnia „Giesche” znalazła się bowiem na terenie ziem Górnego Śląska przyznanych odrodzonej Polsce. Majątek firmy „Spadkobiercy Gieschego” przekształcono w spółkę „Giesche Spółka Akcyjna”, zaś w latach trzydziestych XX wieku amerykański holding  Silesian – American Corporation rozpoczął wykupywanie udziałów spółki Giesche SA, który odsprzedał je podczas II wojny światowej firmie „Spadkobiercy Gieschego”.

Po II wojnie światowej i przejęciu kopalni „Giesche” przez Skarb Państwa zmieniono jej nazwę na „Janów”, a nastęnie na „Wieczorek”. Kopalnia pod tą nazwą fedrowała aż do 2018 roku, gdy zdecydowano o jej likwidacji i przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. 

Z ważnych zabytków pozostałych po KWK „Wieczorek” jest wpisany do rejestru zabytków w 1989 roku zespół dawnego szybu „Carmer”, w tym nadszybie z wieżą wyciągową, sortownia, maszynownia, kuźnia i warsztat mechaniczny oraz stolarnia, cechownia i łaźnia. 

Warto dodać, że Miasto Katowice w kwietniu 2023 roku przejęło od SRK SA nieruchomości po KWK Wieczorek położone przy ul. Szopienickiej. W planach miasto ma rewitalizację tych terenów poprzemysłowych, dzięki czemu uratowany zostanie obiekt szybu „Pułaski” - dawny „Carmer” i „Nickisch” - „Poniatowski”. Na tych terenach powstanie Hub gamingowo-technologiczny, a obiekty będą mieścić się wokół szybów „Pułaski" i „Poniatowski", należących do byłej kopalni „Wieczorek”. Projekt zakłada zagospodarowanie budynków i budowę nowego zaplecza, w któych znajdą się m.in. powierzchnie biurowe pod wynajem, sale konferencyjne, pomieszczenia edukacyjne studio  telewizyjne i nagrań oraz laboratoria. 

Zdjecia archiwalne:

1. Kopalnia Giesche i Rezerwa w Katowicach Janowie-Nikiszowcu, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa, autor: Pierzchalski, Stefan (1876-1930) - fotograf, miejsce i data wydania - Katowice po 1922 roku, źródło - sygnatura: G 454/48 III, domena publiczna,

2. Kopalnia Giesche i Rezerwa w Katowicach Janowie-Nikiszowcu, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa, autor: Pierzchalski, Stefan (1876-1930) - fotograf, miejsce i data wydania - Katowice po 1922 roku, źródło - sygnatura: G 454/54 III, domena publiczna,

3. Kopalnia Giesche i Rezerwa w Katowicach Janowie-Nikiszowcu, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa, autor: Pierzchalski, Stefan (1876-1930) - fotograf, miejsce i data wydania - Katowice po 1922 roku, źródło - sygnatura: G454/62 III, domena publiczna.