odNOWA kościoła św. Jacka w Bytomiu-Rozbarku

Kościół pw. św. Jacka to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych zabytków w Rozbarku i naszym mieście. Dzięki dwóm projektom unijnym, w wybudowanym na początku XX wieku kościele prowadzone są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz remontowe, dzięki którym zabytkowy obiekt za prawie 30 mln zł zostanie odnowiony.

Prace remontowe i konserwatorskie w kościele św. Jacka wchodzą w decydujący etap. W ramach projektu „Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę św. Jacka w Bytomiu”, którego wartość wynosi 8,4 mln zł wykonano już: remont oraz prace konserwatorskie ścian, boazerii i stropów, nowe posadzki, instalacje elektryczne z nowymi oprawami oświetleniowymi, kraty kute zabezpieczające w nawach kościoła, a także konserwacje i remont ław oraz organów. Z kolei zakres drugiego projektu – wartego ponad 21 mln zl – „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła św. Jacka w Bytomiu” obejmuje prace związane m.in.: z modernizacją wieży północnej i sygnaturki /mała wieża kościelna/, pokrycia dachowego z naprawą systemu odwodnienia dachu, elewacji i izolacji, stolarki drzwiowej, wnętrza krypty św. Józefa wraz z posadzkami, instalacjami elektrycznymi oraz adaptacją kaplic bocznych na cele dydaktyczno-ekspozycyjne.

Większość prac w kościele pw. św. Jacka została już zrealizowana. Do wykonania zostały jeszcze m.in.: dach, wieża i sygnaturka, elewacja kamienna, stolarka drzwiowa oraz ściany, sklepienia i posadzki instalacji elektrycznych kościoła dolnego. Zgodnie z planem wszystkie prace powinny zakończyć się do końca grudnia 2020 roku, jednak już teraz możemy podziwiać efekty prac w kościele.

Kościół pw. św. Jacka ma już ponad 100 lat. Jego budowę ukończono w 1911 roku, a erygowanie parafii św. Jacka nastąpiło 1 lipca 1915 roku na mocy dekretu bp. Adolfa Bertrama.  Wówczas z dotychczasowej administracji, będącej częścią Parafii Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu, utworzona została samodzielna parafia, która objęła na początku XX w. m.in.: Rozbark, część Brzezin oraz Szarlej i liczyła około 19 000 wiernych.

Dzisiaj kościół pw. św. Jacka jest jednym z najważniejszych i najpiękniejszych zabytków w Bytomiu. Ten wspaniały przykład budowli neoromańskiej, wzorowanej na bazylice w Limburgu posiada cenną dekorację malarską i rzeźbiarską, zaś w krypcie św. Józefa zespół malowideł pochodzących z czasów budowy świątyni na początku XX wieku.

Prace realizowane w kościele pw. św. Jacka realizowane są dzięki pozyskaniu środków z dwóch projektów:
1. Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła św. Jacka w Bytomiu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania: 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.

Wartość projektu: 8 400 000 zł, w tym:
dofinansowanie z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7 140 000 zł;
Budżet państwa – 840 000 zł.

2. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła św. Jacka w Bytomiu, w ramach działania: 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałania: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe.

Warto projektu: 21 502 849, 75 zł, w tym:
dofinansowanie z:
Unii Europejskiej – 18 256 031 zł;
Budżet państwa – 2 147 768 zł.