Książka Jarosława Sochackiego - „Niemcy”

Historia naszego zachodniego sąsiada nieodzownie związana jest z naszym krajem. Publikując książkę na temat dziejów Niemiec, autorzy za każdym razem nawiązują do stosunków z Polską, która w zależności od panujących władców niemieckich była ich sprzymierzeńcem lub wrogiem. Nie inaczej jest również w książce Jarosława Sochackiego „Niemcy”, która została wydana w serii Początki Państw. Jej autor sięga nie tylko do początków Niemiec, a więc połowy IX wieku, kiedy  w państwie wschodniofrankijskim, powstałym po podziale imperium Karola Wielkiego w 843 roku, do władzy doszła saska dynastia Ludolfingów, ale także rządów kolejnych władców, w tym Ottonów, za czasów których Niemcy zdominowały inne kraje, stając się centrum europejskiego życia politycznego.

Jarosław Sochacki prezentuje czytelnikowi jak kształtowały się ziemie przyszłego Państwa Niemieckiego, ich władców, wojny, dzięki którym powiększali swój obszar władzy, ale także stosunki z sąsiadami oraz papiestwem. Szczególną uwagę autor zawraca na rządy Henryka I, za którego rządów doszło do konsolidacji wewnętrznej królestwa, zapoczątkowując w ten sposób okres świetności Niemiec pod rządami jego następców – Ottonów. Już Otton I nie tylko potrafił utrzymać swoją władzę i ziemie, ale uzależnił od siebie kolejne kraje, stając się najpotężniejszym władcą w Europie, czego dowodem było zdobycie przez niego korony cesarskiej.

Omawiając dalsze losy Ottonów – Ottona II i Ottona III szczególną uwagę należy zwrócić na rządy Ottona III, za czasów którego pozycja Polski w Europie, pod panowaniem Bolesława Chrobrego, znacznie wzrosła. Sochacki szczegółowo opisuje stosunki między cesarzem a władcą Polski, który miał osiągnąć godność królewską z rąk Ottona III. Autor powołuje się tutaj na pierwszego polskiego kronikarza – Galla Anonima, ale również Roczniki Kwedlinburskie, zgodnie z którymi Bolesław Chrobry zwolniony został również z płacenia trybutu, podnosząc tym samym rangę naszego państwa. Sprawy polskie w publikacji Sochackiego, który w dalszej części książki opisuje kolejnych władców, odgrywają szczególną znaczenie. Prezentując rządy Henryka II, następcy Ottona III, po raz kolejny pojawia się postać Chrobrego, który tym razem wobec zmiany polityki króla niemieckiego, był jednym z głównych jego wrogów. Polski historyk oprócz spraw polskich, przedstawia także kwestie stosunków z kościołem, a zwłaszcza papiestwem, ale także odnosi się do rywalizacji o Włochy oraz relacji politycznych z Bizancjum.

W ostatnim rozdziale Sochacki opisuje rządy dynastii Salickiej, prezentując w tej części książki postacie czterech władców – Konrada II, Henryka III, Henryka IV oraz Henryka V. Autor podobnie, jak w przypadku opisu władców z dynastii Ludolfingów, szczegółowo zajmuje się sprawami wewnętrznymi, stosunkami z papiestwem oraz polityką zagraniczną, z uwzględnieniem wydarzeń związanych z państwem polskim. W swojej pracy Sochacki szczególnie zwraca jednak uwagę na stosunki króla z kościołem. Ukazując poszczególnych władców, uwidocznione jest współdziałanie króla z przedstawicielami kościoła, co miało związek między innymi z sakralną legitymizacją władzy królewskiej. Oznaczała ona fakt nadania władzy monarszej przez Boga, w imieniu którego sprawował władca rządy, zaś wszystkie królewskie dokonania były zależne od woli boskiej. Sochacki analizując dokonania władców, od Karolingów, przez Ludolfingów, aż do panowania dynastii salickiej w XII wieku, dowodzi, że Niemcy stały się wzorem nowoczesnej monarchii średniowiecznej. Dowodem na to jest osiągnięcie przez Ludolfingów korony cesarskiej, a także podniesienie Niemiec do rangi najpotężniejszego państwa w Europie, z którym liczyli się zarówno jego sąsiedzi, jak również Bizancjum i papiestwo.

Publikacja Jarosława Sochackiego z serii Początki Państw to nie tylko ciekawa lektura dla historyków, ale również osób zainteresowanych dziejami europejskich krajów, a w szczególności ich początkom. Z serii Początki Państw, których wydawcą jest Wydawnictwo Poznańskie ukazały się już prace poświęcone takich krajom jak: Czechy, Węgry, Gruzja czy Turcja.

Autor: Jarosław Sochacki;
Tytuł: Początki Państw – Niemcy;
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2016;
Liczba stron: 383;
Cena: 36,90 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam! Świetna publikacja!!!