HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 8 LISTOPADA

8 listopada 1632 roku sejm elekcyjny poparł kandydaturę syna Zygmunta III Wazy – Władysława Wazę – na króla Polski. Tym samym nowy król jako Władysław IV Waza rozpoczął krótkie, bo szesnastoletnie rządy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Za czasów panowania Władysława IV Wazy polska prowadziła wojnę z Rosją w latach 1632-1634, zakończoną pokojem wieczystym w Polanowanie, na mocy którego potwierdzone zostały nabytki Rzeczpospolitej z 1619 roku - województwo smoleńskie oraz ziemię czernihowską i siewierską.

Z kolei w latach 1633 – 1634 na swoją korzyść Władysław IV rozstrzygnął również konflikt z Turcją, który zakończył się dla Polski nie tylko uznaniem granic Polski, ale również obietnicą sułtana, który miał powstrzymywać najazdy Tatarów na ziemie polskie.

Warto również przypomnieć, że Władysław IV Waza przygotowywał wielką wojnę z Turcją, która miała mu zapewnić nie tylko rolę obrońcy chrześcijaństwa, ale także zdobycze terytorialne – Mołdawię, Wołoszczyznę i Siedmiogród. Król polski prowadził tajne rozmowy z Kozakami, obiecując im podniesienie rejestru kozackiego /zwiększenie liczby wojsk kozackich/ i udział w łupach wojennych. Plany te pokrzyżowali jednak polscy magnaci i szlachta, a wielkie rozczarowanie Kozaków, którzy uznali rezygnację Rzeczypospolitej z wojny za zdradę było jedną z przyczyn wybuchu powstania na Ukrainie w 1648 roku.

Zdjęcie - Portret królewicza Władysława Wazy autorstwa Rubensa - Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, za Wikimedia Commons, domena publiczna.